2022

Välkommen att läsa mer om släkten Gyllenberg

Gyllenbergska släktföreningen  

Ättenummer:   1030

Adlad:              1682-12-11

Introducerad:  1683

Ursprung:        Sverige, Västergötland,                                Marks och Kinds härader.

Släktföreningen har idag ett sjuttiotal medlemmar. Syftet med föreningen är att tillvarata medlemmarnas intressen och värna om de Gylllenbergska rötterna.  

Släktvapnet

"Een skiöld fördeelt med tvenne krumme linier ifrån åfvan till begge sijdorne i tvänne felt eller deelar, begge öfre deelarne af guhl bottn men ett svart drakehufvud i hvardera deelen. Det undra feltet blått med ett gult bärg nedan uthi. Ofvan på skiölden en öpen tornerhielm, hvar öfver en half drake med sine vingar af guhl färga. Crantzen och löfvärket af guhl, svart och blå färga etc. . . ." Riksregistratur 1682 11/12. Fol. 463 v. RA.